ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ, МАТЕМАТИК

Эх сурвалж: Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас эрхлэн гаргасан “МИДСКын гишүүн их, дээд сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүл


БУЦАХХуудсыг боловсруулсан 1.2990 секунд