ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ, БИОЛОГИ

Эх сурвалж: Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас эрхлэн гаргасан “МИДСКын гишүүн их, дээд сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүлБУЦАХ

Хуудсыг боловсруулсан 1.7312 секунд