БАКАЛАВР

БАКАЛАВР

ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-ЭДИЙН ЗАСАГ, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай мэргэжлийн ёс зүйтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай, үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, нягтлан бодох бүртгэлийн онолын мэдлэг, практик үйл ажиллагааны цогц чадварыг эзэмшсэн, бүх шатны төрийн болон төрийн бус бизнесийн байгууллагад ажиллах мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, хөрвөх ур чадвартай нягтлан бодогч мэргэжилтэн бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Эдийн засаг, санхүүгийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, нягтлан бодох бүртгэлийн онол, арга зүйн мэдлэг олгох
 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлээр бүртгэх, удирдлагын түвшинд шаардлагатай санхүүгийн мэдээ, тооцоолол, судалгаа хийж, үр дүнг тооцох, санхүү, татварын болон бусад төрлийн тайлан, мэдээ гаргах, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, програм дээр ажиллах чадвар эзэмшүүлэх
 • Хууль, дүрэм, журмыг чандлан сахих, мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, хүн чанартай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр бодох, мэргэжлийн авъяас чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн салбартаа хөрвөх чадвар эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Нягтлан бодох бүртгэл
Мэргэжлийн нэр: Нягтлан бодох
Индекс: 041101
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Нягтлан бодох бүртгэл” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Аудит
 • Татвар
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем

Сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын дээд боловсролын чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) буюу Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай мэргэжлийн ёс зүйтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай, үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, нягтлан бодох бүртгэлийн онолын мэдлэг, практик үйл ажиллагааны цогц чадварыг эзэмшсэн, бүх шатны төрийн болон төрийн бус бизнесийн байгууллагад ажиллах мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, хөрвөх ур чадвартай нягтлан бодогч мэргэжилтэн бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Эдийн засаг, санхүүгийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, нягтлан бодох бүртгэлийн онол, арга зүйн мэдлэг олгох
 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлээр бүртгэх, удирдлагын түвшинд шаардлагатай санхүүгийн мэдээ, тооцоолол, судалгаа хийж, үр дүнг тооцох, санхүү, татварын болон бусад төрлийн тайлан, мэдээ гаргах, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, програм дээр ажиллах чадвар эзэмшүүлэх
 • Хууль, дүрэм, журмыг чандлан сахих, мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, хүн чанартай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр бодох, мэргэжлийн авъяас чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн салбартаа хөрвөх чадвар эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл
Мэргэжлийн нэр: Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл
Индекс: 041101
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“ Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Аудит
 • Татвар
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем

Сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын дээд боловсролын чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) буюу Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Банкны мэргэжлийн онолын мэдлэг, практик үйл ажиллагааны цогц чадварыг эзэмшсэн, хүн чанар харилцааны соёл, мэргэжлийн ёсзүйн төлөвшилтэй, банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад ажиллах мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, хөрвөх ур чадвартай олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн банкны мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Эдийн засаг, банк, даатгал, санхүүгийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, онол, арга зүйн мэдлэг олгох
 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдах, практикт хэрэгжүүлэх, санхүүгийн удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх
 • Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, зээлийн бодлого, судалгаа шинжилгээ хийх, банкны нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх
 • Хууль, дүрэм, журмыг чандлан сахих, мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, хүн чанартай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр бодох, мэргэжлийн авьяас чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн салбартаа хөрвөх чадвар эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Банк
Мэргэжлийн нэр: Банк
Индекс: 041203
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Банк” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • Олон улсын санхүү
 • Энтрепренёр
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт
 • Банкны хяналт шалгалт
 • Хөрөнгийн үнэлгээ
 • Хөрөнгийн зах зээл
Төгсөөд ажиллах ажлын байр:
 • Банкны теллер
 • Нягтлан бодогч
 • Аудитор, хянан шалгагч
 • Санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн шинжээч
 • Хөрөнгө зохицуулалтын менежер
 • Зээлийн эдийн засагч
 • Хөрөнгийн үнэлгээний менежер, брокер
 • Банканд удирдах албан тушаалтан

ХӨТӨЛБӨРИЙН  ЗОРИЛГО: Орчин үеийн практик шаардлагад нийцсэн, санхүүгийн зах зээлийн судалгаа, шинжилгээнд суурилсан мэдлэг, чадвар, ёс зүйн төлөвшлийг сургалтаараа олгож, хүн чанар, мэргэжлийн ур чадвараараа шилдэг санхүүгийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН  ЗОРИЛТ:

 • Эдийн засаг, банк, даатгал, санхүүгийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, онол, арга зүйн мэдлэг олгох
 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдах, практикт хэрэгжүүлэх, санхүүгийн удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх
 • Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, зээлийн бодлого, судалгаа шинжилгээ хийх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх
 • Хууль, дүрэм, журмыг чандлан сахих, мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, хүн чанартай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр бодох, мэргэжлийн авьяас чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн салбартаа хөрвөх чадвар эзэмшүүлэх засаг, санхүүгийн шинжлэх ухааны  үндсэн суурь мэдлэг, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн онол, арга зүйг эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Санхүү
Мэргэжлийн нэр: Санхүү
Индекс: 041201
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Санхүү” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Хөрөнгийн зах зээл
 • Олон улсын бизнес
 • Олон улсын санхүүгийн менежмент
 • Компанийн засаглал
 • Санхүүгийн эрсдлийн менежмент
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
Төгсөөд ажиллах ажлын байр:
 • Санхүүгийн шинжээч
 • Санхүүгийн менежер
 • Хөрөнгө оруулалтын менежер
 • Эдийн засагч
 • Хянан шалгагч
 • Хөрөнгийн үнэлгээний менежер, брокер
 • Санхүүгийн байгууллагад удирдах  албан тушаал
 • Санхүү эрхэлсэн захирал

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: “Захиргааны удирдлагын онолын мэдлэг, практик үйл ажиллагаа (захиргааны аливаа асуудлыг оновчтой төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг дүгнэх, үнэлэх)-ны цогц чадварыг эзэмшсэн, харилцааны соёл, мэргэжлийн ёсзүйн төлөвшилтэй, бүх шатны төрийн байгууллага, төрийн бус болон бизнесийн байгууллагад ажиллах мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, хөрвөх ур чадвартай төрийн захиргааны албан хаагчийг бэлтгэх”-д оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Төрийн захиргааны шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, онол-аргазүйн үндсийг эзэмшүүлэх
 • Монгол Улсын төрийн захиргааны байгууллагын практик үйл ажиллагааг хөтлөх дадал, ур чадварыг олгох
 • Хууль, дүрэм журмыг чандлан сахих, мэргэжлийн ёс зүй- хүн чанар, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр бодох, мэргэжлийн авъяас чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн салбартаа хөрвөх чадвар эзэмших
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Нийтийн удирдлага
Мэргэжлийн нэр: Төрийн захиргааны удирдлага
Индекс: 041305
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Төрийн захиргааны удирдлага” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Ёс зүйн хичээл
Ажлын байрны чиглэл
 • Иргэний нийгмийн байгууллага
 • Улс төрийн намын ажлын алба
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчит УҮГ,ААН
 • Төрийн албаны улс төрийн, захиргааны үйлчилгээний, тусгай алба

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанар, мэргэжлийн ёс зүйтэй,олон улсын жишигт нийцсэн эрүүл, аюулгүй хүнсний сүлжээг бүрдүүлэх, дэвшилтэт техник, технологид тулгуурлан хэрэглэгчийн эрэлт, хэрэгцээг хангахуйц үйлчилгээ үзүүлэх замаар Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах онолын өндөр мэдлэгтэй, практикийн дадлага туршлагатай мэргэжилтэн бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Байгаль, нийгмийн ухааны үндсэн суурь мэдлэг, зочлох үйлчилгээний салбарын суурь мэдлэг, чадвар, хандлагыг суралцагчид эзэмшинэ.
 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын шуурхай төлөвлөлт хийх, технологи карт зохиох, ашиглах, материалын тооцоо хийх, өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах чадвар эзэмшинэ.
 • Үйлчлүүлэгчдийг ая тухтай хооллох нөхцөл боломжоор хангах, удирдах, төлөвлөх, багийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх, эргэх холбоогоор хангах, харилцагчийн үйлчилгээ, зөрчил дутагдал гомдол саналыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэхэд суралцах;
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний маркетингийн стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүний маркетинг, зар сурталчилгаа, борлуулалтыг сайжруулах, зах зээлийг судлах, шинэ боломжит зах зээлийг эрж хайх чадвар эзэмшүүлэх;
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрмийг баримтлан, хоол үйлдвэрлэлийн жор технологийн дагуу бүх төрлийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнийг зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглан бэлтгэж хийх ур чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
Мэргэжлийн нэр: Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологич
Индекс: 072105
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа:  4 жил
“Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи ” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Хоолны газрын менежмент
 • Зоогийн газрын сүлжээ
 • Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн үндэс
 • Хоол үйлчилгээний технологи
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
Төгсөөд ажиллах ажлын байр: Зоогийн газрын менежер, ахлах болон ерөнхий тогооч, мэргэжлийн хяналтын байгууллагад байцаагч, үйлчилгээний менежер, бармен
Сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын дээд боловсролын чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) буюу Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: XXI зууны бүтээлч сэтгэлгээтэй иргэн болж төлөвшсөн, хүний нөөцийн үндсэн болон мэргэжлийн мэдлэг чадвар, дадал эзэмшсэн мэргэжилтнийг бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хувь хүний төлөвшил, багаар ажиллах чадвартай болох
 • Аялал жуулчлалын менежментийн суурь мэдлэг, судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэх
 • Тодорхой асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүйг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг тодорхойлох, бүтээлчээр шийдвэрлэх дадалтай болох
 • Инновацийн шинэ шийдэл бий болгох, бизнес эрхлэх энтрепренёр ур чадвар эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Аялал жуучлал
Мэргэжлийн нэр: Аялал жуучлал
Индекс: 101502
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Аялал жуучлал” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Аялал жуучлалын судалгааны арга зүй
 • Жуулчны зан төлөв, сэтгэлзүй
 • Энтрепренёр
 • Стресс менежмент
 • Нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилгаа
 • Эвент менежмент
 • Тогтвортой хөгжлийн бодлого

Сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын дээд боловсролын чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) буюу Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: XXI зууны бүтээлч сэтгэлгээтэй иргэн болж төлөвшсөн, хүний нөөцийн үндсэн болон мэргэжлийн мэдлэг чадвар, дадал эзэмшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хувь хүний төлөвшил, багаар ажиллах чадвартай болох
 • Хүний нөөцийн удирдлагын суурь мэдлэг, судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэх
 • Тодорхой асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүйг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг тодорхойлох, бүтээлчээр шийдвэрлэх дадалтай болох
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Менежмент, хүний нөөцийн
Мэргэжлийн нэр: Менежмент, хүний нөөцийн
Индекс: 041304
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Менежмент, хүний нөөцийн” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
Сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын дээд боловсролын чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) буюу Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: XXI зууны бүтээлч сэтгэлгээтэй иргэн болж төлөвшсөн, хүний нөөцийн үндсэн болон мэргэжлийн мэдлэг чадвар, дадал эзэмшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хувь хүний төлөвшил, багаар ажиллах чадвартай болох
 • Маркетингийн удирдлагын суурь мэдлэг, судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэх
 • Тодорхой асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүйг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг тодорхойлох, бүтээлчээр шийдвэрлэх дадалтай болох
 • Инновацийн шинэ шийдэл бий болгох, бизнес эрхлэх энтрепренёр ур чадвар эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Маркетинг
Мэргэжлийн нэр: Маркетингийн менежер
Индекс: 041401
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Маркетингийн менежер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
Ажлын байрны чиглэл:
Бизнес, олон улсын болон төр, олон нийтийн байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах ажлын байранд ажиллахын зэрэгцээ маркетингийн судалгаа, стратеги, брэнд бүтээх, маркетингийн харилцаа, дижитал маркетингийн төрөлжсөн агентууд, гарааны бизнесийг эрхлэн хөгжүүлэх боломжтой. Ажиллах боломжтой үндсэн ажлын байр:
 • Маркетинг, борлуулалт, олон нийтийн харилцаа, судалгаа хөгжлийн албаны дарга, ахлах менежер
 • Маркетингийн менежер
 • Судалгаа хөгжлийн менежер
 • Сурталчилгааны менежер
 • Брэнд менежер
 • Борлуулалт, ложистик хариуцсан менежер
 • Хэрэглэгчийн харилцааны менежер
 • Олон нийтийн харилцааны менежер
 • Импорт, экспорт хариуцсан менежер
 • Төр, улсын байгууллагад олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн, харилцагчийн зөвлөх
 • Олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодод судлаач, маркетингийн зөвлөх, олон нийтийн харилцааны менежер

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, цахилгаан хангамжаар мэргэшсэн, харилцааны өндөр ур чадвартай, техникийн ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь байгаль, нийгмийн ухааны суурь мэдлэг, техникийн үндсэн суурь мэдлэг чадварыг эзэмшсэн байх
 • Цахилгаан хангамжийн хөтөлбөр нь онолын мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, бие даан хөгжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр тунгаан бодох, хувийн болон мэргэжлийн авъяас чадвараа хөгжүүлэх чадварыг эзэмшсэн байх
 • Эрчим хүчний асуудлыг бие даан турших, судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх, мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмших
 • Ажлын байранд янз бүрийн түвшний хүмүүсээс бүрдсэн баг хамт олонтой хамтран ажиллах, харилцааны ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Цахилгаан хангамжийн хариуцах ажлын хүрээнд асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чадвартай, гадаад хэлний мэдлэгтэй, цаашид дараагийн шатны сургалтуудад гадаад болон дотоодод суралцах чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Цахилгаан хангамж
Мэргэжлийн нэр: Цахилгаан хангамжийн инженер
Индекс: 071310
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Цахилгаан хангамжийн инженер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Инженерийн зураг зүй
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
Ажлын байрны чиглэл:
Энэхүү хөтөлбөрөөр төгсөгчид цахилгаан эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, уул уурхай, барилгын салбар, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрүүд болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад дараах мэргэжлийн чиглэлээр ажиллахаас гадна гадаад дотоодын төслүүд дээр ажиллах бүрэн боломжтой.
 • Удирдах ажилтан
 • Цахилгааны инженер
 • Зураг төсөл, тооцооны инженер
 • Диспетчер
 • Мастер
 • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Цахилгааны техникч, мэргэжилтэн

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай мэргэжлийн ёс зүйтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, дэмжих, хамгаалах, тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, шалгалт тохируулгыг хийх, төхөөрөмжийн ажиллагааны чанарын үзүүлэлтийн баталгаажилтыг нарийвчлан гүйцэтгэх, угсралт засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх онолын өндөр мэдлэгтэй, практикийн дадлага туршлагатай мэргэжилтэн бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь байгаль, нийгмийн ухааны суурь мэдлэг, цахилгаан, электроникийн инженерийн үндсэн суурь мэдлэг, чадварыг эзэмших
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженерийн хөтөлбөр нь онолын мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, бие даан хөгжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр тунгаан бодох, хувийн болон мэргэжлийн авьяас чадвараа хөгжүүлэх чадварыг эзэмших
 • Технологийн асуудлыг бие даан турших, судалгаа шинжилгээ хийх, судалгааны үр дүнд хүрэх зорилго зорилтыг тооцоолох, шийдвэрлэх мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмших
 • Эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн ажлын байранд хамтран ажиллах, харилцааны ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай хувь хүн болгон төлөвших
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженерийн хариуцах ажлын хүрээнд асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чадвартай, компьютер, гадаад хэлний мэдлэгтэй, цаашид дараагийн шатны сургалтуудад гадаад болон дотоодод суралцах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Мэргэжлийн нэр: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
Индекс: 078810
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Хятад хэл
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Инженерийн зураг зүй
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Программчлалын хэл
Ажлын байрны чиглэл:
Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг бүх шатны эмнэлэг, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагуудад эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженерээр ажиллахаас гадна ахисан түвшний (магистр, докторын) сургалтыг дүүргэж тухайн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний байгууллага болон их, дээд сургуульд багшлах боломжтой.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, программ хангамжаар мэргэшсэн, харилцааны өндөр ур чадвартай, компьютерын ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Программ хангамж мэргэжлийн үйлчилгээг нотолгоонд суурилж, чанартай үзүүлэхэд шаардагдах салбаруудын хэрэгцээг судлах, шинжлэх ухааны мэдлэг, сэтгэлгээтэй, аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийх арга, аргачлал, ахисан түвшинд мэргэшсэн.
 • Хувь хүний болон программ хангамжийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлага ухамсарласан, шинжлэн судлах, шийдвэр гаргах, тасралтгүй суралцах, хөгжих хандлага, ур чадвар төлөвшсөн.
 • Хүмүүстэй харилцах багаар ажиллах, харилцааны ур чадвартай, мэргэжлийн түвшинд үйл ажиллагаа эрхлэх гадаад хэл эзэмшсэн.
 • Нийгэм, мэдээлэл технологийн салбарт өөрийн гаргах шийдвэрийн нөлөөг мэддэг, мэргэжлийн болон удирдлагын түвшин сэтгэн бодож, шинэ санаа дэвшүүлэн, салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвартай
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Программ хангамж
Мэргэжлийн нэр: Программ хангамжийн инженер
Индекс: 061302
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Программ хангамжийн инженер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Программ хангамжийн төсөлт хичээл
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Техник хангамж
Ажлын байрны чиглэл:
Программ хангамжийн мэргэжилтэн нь дэлхийн аль ч улс оронд ажлын өндөр үнэлэмжтэйгээр ажиллах, мэдээлэл технологийн компани байгуулах, бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэх, борлуулах давуу талтай.
 • Программ зохиогч, хөгжүүлэгч
 • Программ хангамжийн төслийн менежер
 • Системийн шинжээч, дизайнер
 • Өгөгдлийн сангийн администратор
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Их, дээд сургууль, коллеж, дунд сургуульд компьютерийн багш

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанар, авьяас чадамждаа суурилсан насан туршдаа суралцах чадвартай, дэлхийн Монгол иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх багш бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Ахиц, амжилт, авьяас чадварыг хөгжүүлэгч багш
 • Шинжлэх ухаанч хандлагыг хэрэгжүүлэгч багш
 • Эрүүл дадал, зөв амьдрах арга, ухааныг хэрэгжүүлэгч багш
 • Сайн үйлийг хэрэгжүүлэгч багш болно
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, бага боловсрол
Мэргэжлийн нэр: Бага ангийн багш
Индекс: 011301
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Бага ангийн багш” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • STEAM хөтөлбөр
 • Санхүүгийн боловсрол олгох арга зүй
 • Гэгээ боловсролын төв англи хэлний хөтөлбөр
 • Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал
 • Бага насны хүүхдийн бие бялдар эрүүл мэнд
 • Оюутан урлан

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанар, авьяас чадамждаа суурилсан насан туршдаа суралцах чадвартай, дэлхийн Монгол иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх багш бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Ахиц, амжилт, авьяас чадварыг хөгжүүлэгч багш
 • Шинжлэх ухаанч хандлагыг хэрэгжүүлэгч багш
 • Эрүүл дадал, зөв амьдрах арга, ухааныг хэрэгжүүлэгч багш
 • Сайн үйлийг хэрэгжүүлэгч багш болно
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол
Мэргэжлийн нэр: Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол
Индекс: 011201
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • STEAM хөтөлбөр
 • Санхүүгийн боловсрол олгох арга зүй
 • Гэгээ боловсролын төв англи хэлний хөтөлбөр
 • Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал
 • Бага насны хүүхдийн бие бялдар эрүүл мэнд
 • Оюутан урлан

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанар, авьяас чадамждаа суурилсан насан туршдаа суралцах чадвартай, дэлхийн Монгол иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх багш бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Ахиц, амжилт, авьяас чадварыг хөгжүүлэгч багш
 • Шинжлэх ухаанч хандлагыг хэрэгжүүлэгч багш
 • Эрүүл дадал, зөв амьдрах арга, ухааныг хэрэгжүүлэгч багш
 • Сайн үйлийг хэрэгжүүлэгч багш болно
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, математикийн боловсрол
Мэргэжлийн нэр: Математикийн багш
Индекс: 011401
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Багш, математикийн боловсрол” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • STEAM хөтөлбөр
 • Санхүүгийн боловсрол олгох арга зүй
 • Гэгээ боловсролын төв англи хэлний хөтөлбөр
 • Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал
 • Бага насны хүүхдийн бие бялдар эрүүл мэнд
 • Оюутан урлан

СУВИЛАХУЙН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, харилцааны өндөр чадвартай, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зонхилон тохиолдох өвчин эмгэг чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх үнэлэх үйл ажиллагааны чадвар алдагдлыг оношлох эмчлэх ур чадварыг эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ цөм мэдлэг, ахисан түвшинд мэргэших
  Хөдөлгөөн заслын мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэхэд шаардагдах онолын мэдлэгтэй, аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийх аргуудыг эзэмсэн байна
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар хандлага
  Хувь хүний болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлага ухамсарласан шинжлэн судлах, шийдвэр гаргах чадвартай, өөрийгөө хөгжүүлэх суралцах эрмэлзэлтэй байна
 • Хүмүүстэй харилцах багаар ажиллах ур чадвар
  Харилцааны ур чадварыг бүрэн эзэмшсэн багаар ажиллах чадвартай, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байна
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвартай
 • Нийгэм, эрүүл мэндийн салбарт өөрийн гаргах шийдвэрийн нөлөөг мэддэг, мэргэжлийн болон удирдлагын түвшин сэтгэх бодож, шинэ санаа дэвшүүлэх чадвартай манлайлагч байна.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Хөдөлгөөн засал
Мэргэжлийн нэр: Хөдөлгөөн засалч
Индекс: 091502
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Хөдөлгөөн засалч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
 • Ёс зүйн хичээл
Ажлын байрны чиглэл:
Нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүд, тусгай мэргэжлийн төвүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль, сувилал, хувийн эмнэлэг, сэргээн засах тасагт хөдөлгөөн заслын тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ


НҮҮР АМ СУДЛАЛЫН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, үндэсний болон олон улсын боловсролын стандарт, ажил олгогчийн шалгуур шаардлагыг хангасан, нүүр ам судлалын мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшсэн, харилцааны өндөр соёлтой, нүүр амны чадварлаг их эмч бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэнд анагаах ухааны суурь мэдлэг, нүүр амны мэргэжлийн үндсэн суурь мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшүүлэх
 • Уг хөтөлбөрөөр суралцагч нь мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа эмнэлэг үйлчилгээнд хэрэглэх, асуудлыг шийдвэрлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх ур чадвар эзэмших
 • Янз бүрийн төвшний хүмүүстэй хүнлэг, энэрэнгүй, эн тэнцүү хандах харилцааны ёс зүйтэй, багаар ажиллах чадвартай, хариуцлагатай, хүний хүндэтгэл, итгэл төрүүлэхүйц гадаад төрхтэй, хувийн зохион байгуулалт сайтай хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Мэргэжлийн мэдээллийг гадаад хэлээр ойлгох, ярих, бичих, орчин үеийн техник тоног төхөөрөмж ашиглах чадвартай болох
 • Судалгааны ажил хийх суурь мэдлэгтэй болох
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Нүүр ам судлал
Мэргэжлийн нэр: Нүүр амны их эмч
Индекс: 091101
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 6 жил
“Нүүр амын их эмч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
 • Ёс зүйн хичээл
Төгсөгч нь онолын ба мэргэжлийн чиглэлээр судлгаа шинжилгээний ажил хийж болох ба цаашдаа мэргэжлийн чиглээл төрөлжсөн нарийн мэрэгжлийн дамжаа, магистрантур, докторантур болон тасралтгүй сургалтанд суралцах эрхээр хангагдсан байна.


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдлэг, чадвар, хандлага, ёс зүйтэй боловсон хүчинг бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн түвшинд мэдлэгтэй болсон байна
 • Мэргэжлийн хүрээнд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чадвартай болсон байна
 • Хувь хүн болон мэргэжлийн ёс зүй, зөв харилцаа, эерэг хандлагыг хэрэгжүүлдэг байна
 • Ажил олгогч болон нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байна
 • Байнга суралцаж, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн, мэргэжлийн түвшинд гадаад хэлний мэдлэгтэй мэргэжилтэн болсон байна
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Анагаах ухаан
Мэргэжлийн нэр: Хүний их эмч
Индекс: 091201
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 6 жил
“Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
 • Эмнэл зүйн хиймэл оюун ухаан
Анагаахын сургуулиудын дэлхийн жагсаалт (WDOMS)-нд Анагаах ухааны хөтөлбөр бүртгэгдсэн.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэргэжлийн цогц чадамжтай, хүн чанартай уламжлалт анагаах ухааны бакалаврын боловсролтой их эмч бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хүн чанар, хүнлэг ёсыг эрхэмлэн баримтлах
 • Аливаа өвчин эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ, үйлчлүүлэгчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт болон зөвлөгөөг уламжлалт анагаах ухааны болон өрнийн анагаах ухааны аргаар үзүүлэх
 • Хувийн зохион байгуулалттай, багаар ажиллах, манлайлах болон харилцааны ур чадвар эзэмших
 • Шинжлэн судлах, системтэйгээр бодох, асуудлыг шийдвэрлэх
 • Англи хэл, төвд хэлийг мэргэжлийн түвшинд ашиглах, бие даан суралцах
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Уламжлалт анагаах
Мэргэжлийн нэр: Уламжлалт анагаах ухааны их эмч
Индекс: 091701
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 6 жил
“Уламжлалт анагаах ухааны их эмч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Англи хэл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Төвд хэл
Ажлын байрны чиглэл:
Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, аймаг нийслэлийн нэгдсэн эмнэлэгт уламжлалт анагаахын их эмчээр ажиллах боломжтой
Уламжлалт анагаах ухааны их эмч нь хүн амын эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, эмнэлгийн үйчилгээний бодлоготой уялдуудан зонхилон тохиолдох өвчин эмгэгийг монгол болон орчин цагийн анагаах ухааны аргуудаар урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчлэх ур чадварыг эзэмшсэн, гардан хийх үйлдэлд мэргэжсэн, цаашид анагаах ухааны төрөлжсөн чиглэлээр мэргэших чадвартай мэргэжилтэн байна.

ЭМ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанар, мэргэжлийн ёс зүй, харилцааны ёс суртахуунтай, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, дэмжих,эм зүйн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх,тухайн байгууллагадаа бүтээлчээр ажиллах мэргэжлийн ур чадвартай, мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Түгээмэл болон зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчин, эмгэгүүдийн эмчилгээ оношлогоо урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээнд эм зүйн чиглэлээр анхан шатны тусламж үзүүлэх чадвартай болох.
 • Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх, шинжлэн судлах,системтэйгээр төлөвлөх, яриа болон бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах үндсэн ур чадварт суралцуулах.
 • Өөрийгөө хөгжүүлэн мэргэжлээ дээшлүүлэх, бие даан суралцах чадвартай болох
 • Гадаад хэлээр мэргэжлийн мэдээлэл ашиглах чадвартай болох
 • Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих хамгаалах чиглэлээр эм зүйн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэхэд шаардагдах эм зүйн ухааны онолын мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Эм зүй
Мэргэжлийн нэр: Эм зүйч
Индекс: 091601
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 5 жил
“Эм зүйч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Англи хэл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Эмийн эмчилгээ
Ажлын байрны чиглэл:
Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан, бүх шатны эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төв, сумын эмийн сан, эмийн үйлдвэрт эм зүйч