СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • ЭДИЙН ЗАСАГ, МЕНЕЖМЕНТ, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, ТӨРИЙН УДИРДЛАГА 
 • Нутгийн өөрөө удирдах ёсны эрхзүйн шинэчлэл
 • Орон нутгийн хөгжлийн бодлого, түүний хэргэжилт, үр дүнгийн судалгаа
 • Засаг даргын чиг үүрэг, тамгын газрын бүтэц, зохион байгуулалтын  уялдааны шинжилгээ
 • Төрийн захиргааны албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшин түүний цалин, урамшуулалтай холбоотой судалгаа
 • Орон нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга замын талаарх судалгаа
 • Орон нутгийн төрийн албан хаагчийн тогтвор суурьшлын судалгаа
 • Бизнесийн байгууллагын эрэлт, нийлүүлэлтийг оновчтой болгох арга зам
 • Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл, түүний үр дүнгийн судалгаа
 • Хэрэглэгчийн худалдан авалт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлст хийсэн шинжилгээ
 • Санхүүгийн хямралын үе дэх эрсдлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь
 • Бизнесийн байгууллагын бүтээгдэхүүн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам
 • Тэтгэврийн нэрийн дансыг санхүүгийн хөрөнгийн зах зээлд татан ирүүлэх нь
 • Компаний хүний нөөцийн судалгаа, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх арга зам
 • Төрийн захиргааны байгууллагад чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх арга зам
 • ЭРҮҮЛ МЭНД
 • Хавдарын тархалт, молекул оношлогоо
 • Халдварт өвчний тархалт, оношлогооны  ач холбогдол
 • Ургамал нөөц, нөөц хадгалалт
 • Аюулгүй хоол хүнс
 • Урьдчилан сэргийлэлт, мэдлэг хандлага, дадал
 • Молекул биологийн оношлогоонд суурилсан аргууд
 • Биотехнологи
 • Эпигенетик
 • Зүрх судасны өвчлөл, урьдчилан сэргийлэлт
 • Бие бялдар, сэтгэцийн эрүүл мэнд, оюун ухааны чадавхи
 • Эмнэлзүйн эмчилгээний зарчим
 • Уламжлалт анагаах ухааны жор судлал
 • Уламжлалт анагаах ухааны онол
 • Нотолгоонд суурилсан зүү эмчилгээ
 • Нотолгоонд суурилсан заслын эмчилгээ
 • Урьдчилан сэргийлэх анагаах ухаан
 • Сувилахуйн эмнэл зүйн төрөлжсөн судалгаа
 • Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний эрх зүйн орчны шинэчлэл
 • Сувилахуйн боловсрол судлал
 • Сувилахуйн удирдлага зохион байгуулалт, сувилагчийн ажлын ачаалал, хэрэгцээ, ажиллах орчин нөхцөл
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй
 • Монгол улсын эмийн ургамлын нөөц, генийн сан, фонд
 • Эмийн биологийн идэвхийн тодорхойлолт
 • Эмийн чанарын баталгаажилт, эмийн идэвхи
 • Фармокогонезын судалгаа
 • Эм хангамжийн байгууллагуудын удирдлага зохион байгуулалт