ЗОРИЛГО

  • Олон улсын болон үндэсний эрдэмтэн судлаачид анагаах ухаан, сувилахуй, био-анагаах, эм зүй, инженерчлэл, эдийн засаг, боловсрол судлал, хиймэл оюун ухааны чиглэлээр илтгэл хэлэлцүүлэх, судалгааны туршлага солилцох боломж бүрдүүлэх.
  • Шинжлэх ухааны хөгжил, эрдэмтэн судлаачдын ур чадвар, хөгжлийн боломжийг тодорхойлж, цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.


PURPOSE

  • To create an opportunity for international and national academics to discuss and exchange research experiences in the fields of medicine, nursing, bio-medicine, pharmacy, engineering, economics, education, and artificial intelligence.
  • To determine the development of science, the skills and development opportunities of scientists, and to develop further cooperation.


ХУРЛЫН УДИРДАМЖ / CONFERENCE GUIDELINES

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

  • Их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, судлаачид
  • Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагчид

SCOPE

  • Professors and researchers of universities and research institutions
  • Students in master's and doctoral programs