Орхон аймаг дахь салбар сургууль

Орхон аймаг дахь салбар сургууль

 Элсүүлэх мэргэжил

Боловсролын зэрэг

1

Нягтлан бодох бүртгэл (өдөр)

Бакалавр

2

Төрийн захиргааны удирдлага (өдөр)

Бакалавр

3

Бизнесийн удирдлага (өдөр, эчнээ)

Магистр

4

Төрийн захиргааны удирдлага (өдөр, эчнээ)

Магистр