Элсэгчдийн бүртгэл 2023 оны 08 сарын 21-нээс эхэлнэ.

Суралцах эрхийн бичиг авсан шинэ элсэгчдийн бүртгэл 2023 оны 08 сарын 21-нээс эхэлнэ.

Байршил📍https://goo.gl/maps/LnKJ4biq7gJhRGZ18